Hoppa till innehåll

Demokrati och politisk förvaltning

Säfflepartiet vill ta ner politiken på jorden igen och revitalisera demokratin.

Säfflepartiets demokrati och politikprogram i punktform:

 • Sänk politikerlönerna
 • Sänk lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer inom offentlig sektor
 • Spara in på konferenser och sk representationsresor – Vi sätter en gräns!
 • Sänk partistöden, inför ett maxtak för hur mycket man kan få i partistöd
 • Villkora partistöd med politikernas laglydighet
 • Skärp till systemet för utbildningar av arvoden, ersättningar med mera
 • Sänk arvodena och ersättningarna för möten – försök ställa i relation till A-kassa
 • Mobilisera juristerna mot de makthavare som fuskar
 • Öppna för utökat tjänstemannaansvar
 • Fler kanaler för direktdemokrati
 • Öppna för folkinitiativ via kommunens hemsida
 • Fler folkomröstningar
 • Öppna för bindande folkomröstningar

Sänk politikerlönerna

Säfflepartiet vill sänka politikerlönerna.

Enligt Säfflepartiet är politikernas uppgift att lösa folkets problem, därför är det A och O att politikerna är välförankrade i den verklighet de ska fatta beslut om.

Höga löner, privilegier och bristen på konsekvenser för sina handlingar isolerar makthavarna i en egen liten bubbla långt bortom folkflertalets vardag och verklighet. Höga löner förvrider således politikens fokus på ett sätt som försvårar möjligheterna att åtgärda samhällsproblem.

Under långa perioder under 1900-talet tjänade riksdagspolitiker i nivå med samtida lärare. I takt med att politikerna fick ökad makt över sin egen lönesättning kom även politikerlönerna och arvodena att skena.Idag tjänar den högst avlönade politikern i Säffle 56 833 kr/mån. 

Säfflepartiet vill sänka politikerlönerna till en mer rimlig nivå i spannet kring 35 000 kr/mån.

Politisk kompetens mäts i förmågan att göra gott för folket, inte i att klättra i maktpartierna eller sätta sina namn på nya prestigeprojekt.

Politik ska man bedriva för att man vill förbättra samhället, inte för att man vill sko sig på dess förfall.

Sänkta löner för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor

Säfflepartiet vill även sänka lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor.

Hur mycket lönerna bör sänkas med kommer variera från fall till fall men det är orimligt att Säffles kommunchef har en lön på nära 90 000 kr.

Kompetensen hos våra chefer har inte stigit i samma nivå som lönerna. Därav är det rimligt att justera lönenivåerna till en mer rimlig nivå.

Sett till hur eftersatt välfärdens kärna är tycker vi att det är bättre att prioritera den istället för satsningar på dyra chefer och direktörer. Säfflepartiet kommer att börja effektivisera uppifrån och ner, inte nerifrån och upp.

Säfflepartiet ser än så länge inte nödvändigheten i att sänka direktörslönerna till samma nivå som vi vill sänka politikerlönerna, men vi ser inte heller behovet av att ha någon chef som tjänar närmare 90 000 kronor i månaden sett till det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i.

Sänk partistöden

Säfflepartiet är öppna för att sänka partistöden utan att angripa dess ursprungliga syfte. Partistöden är i regel bra, de hjälper partier på det lokala planet att kunna bedriva sin verksamhet och kan därigenom bidra till att vitalisera demokratin. Partistöden är dock onödigt höga i dagsläget.

Som det ser ut nu erhåller partierna partistöd efter antal mandat. Desto mer mandat ett parti har, desto mer skattemedel erhåller partiet i partistöd. Säfflepartiet vill sätta en gräns för hur mycket partistöd som kan betalas ut.

Säfflepartiet är öppna för förslag på området där resultatet blir att andelen skattemedel som går till partistöden minskas. 

Det finns olika varianter som skulle kunna prövas. Exempelvis att man sätter en gräns vid ett visst antal mandat i formen av att partistöden inte kan nå över en viss nivå, alldeles oavsett hur många fler mandat partiet plockar.

En annan variant är att sänka partistöden i sin helhet.

En tredje variant är att progressivt sänka partistöden så att andelen partistöd minskar i proportion till antalet mandat, dvs att det första mandatet innebär ett högre partistöd än det 7:e eller 8:e mandatet.

Syftet är att spara in skattemedel som istället kan nyttjas till välfärden, utan att för den delen angripa det syfte som partistödet är tänkt att fylla.

Partistöden bör villkoras med representanternas laglydighet

Säfflepartiet vill att partistöden ska villkoras av partirepresentanternas laglydighet. Ifall någon politiker från något av de partier som erhåller partistöd blir påkommen med att ha förskingrat skattemedel via något av sina politiska uppdrag, bör en ansenlig del av partistöden kunna dras in.

Detta skulle förhoppningsvis tvinga partierna att slå ner hårdare på den politiska korruptionen.

Justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig nivå

Säfflepartiet är öppna för att justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig, och lägre, nivå. En variant skulle kunna vara att försöka sätta ersättningssystemet i paritet med a-kassan.

Lika inför lagen! Mobilisera juristerna mot de makthavare som fuskar!

Säfflepartiet vill att kommunen mobiliserar sina jurister mot de makthavare som fifflar och fuskar.

Makthavare och medborgare ska behandlas lika inför lagen. Därför bör kommunen mobilisera sina jurister gentemot de politiker och tjänstemän som försöker sko sig genom fiffel och fusk.

Öppna för utökat tjänstemannaansvar

Säfflepartiet är öppna för utökat tjänstemannaansvar och kommer i de fall det är möjligt att driva på för att utöka tjänstemannaansvaret.

Samtidigt är det viktigt att understryka att bristande tjänstemannaansvar ytterst handlar om bristande politikeransvar. Det är politikens uppgift att hålla i tyglarna.

Medborgare ska alltid kunna lyfta klagomål mot förvaltningen till politisk nivå så att tjänstemän kan hållas ansvariga för eventuella övertramp. Säfflepartiet kommer, till skillnad från de etablerade partierna, alltid hålla tjänstemännen till svars för medborgarnas bästa

Fler kanaler för direktdemokrati

Säfflepartiet är för utökad demokrati på det kommunala planet.
Demokratin handlar inte enbart om att välja, det handlar också om att fatta beslut och ta ansvar. Vi tror att samhället gynnas av att medborgarna blir mer delaktiga i beslutsprocesserna, inte minst i dagens läge då makthavarna svävat iväg och tappat mycket av sin koppling till de faktiska samhällsproblemen.

Det finns i dagsläget möjligheter inom existerande lagstiftning för medborgarna att initiera folkomröstningar, exempelvis via folkinitiativ.

De flesta av dessa direktdemokratiska inslag får dessvärre väldigt sällan genomslag i den politiska praktiken.

Politiker talar sig varma om hur sanna demokrater de är men när de får frågor om huruvida de skulle vara beredda att lämna ifrån sig makt till folket så svalnar intresset rätt fort. Inte ens 10 procent av folkinitiativen som initieras i Sverige implementeras i praktiken.

De demokratiska innovationer som i dagsläget finns att tillgå fungerar tyvärr mest som alibin för de sittande politikerna att peka på utifall de ställs till svars för sin dåliga förankring hos medborgare som berörs av deras beslut.

Säfflepartiet vill se mer demokratiska innovationer och mer av folkets inflytande.

Öppna för möjligheten att initiera folkomröstningar via kommunens hemsida

Säfflepartiet vill möjliggöra för medborgarna att kunna initiera folkomröstningar via kommunens hemsida. Reglerna skulle kunna vara liknande som de som gäller för folkinitiativ men istället för att tvinga medborgarna att analogt samla in underskrifter skulle ett system kopplat till personuppgifter kunna upprättas på kommunens hemsida, där varje medborgare kan initiera eller skriva under digitalt på ett folkinitiativ.

Den typen av möjligheter skulle också kunna tjäna som ett starkt komplement till den representativa demokrati som vi har och hjälpa politikerna att se vad som är relevant för medborgarna.

Fler folkomröstningar

Säfflepartiet vill se fler folkomröstningar, främst i frågor som är av avgörande vikt för kommunen. Byggandet av badhuset är ett perfekt exempel på en fråga där Säffleborna givetvis borde ha rådfrågats om huruvida de vill spendera en kvarts miljard på byggandet av ett badhus istället för satsningar på andra områden som exempelvis välfärdsområdena.

Ju dyrare ett projekt eller ett beslut väntas bli och ju större konsekvenser det väntas få för samhället, desto större anledning, enligt oss i Säfflepartiet, att hålla en folkomröstning.

När politikerna å ena sidan vill lägga 238 miljoner på ett badhus och å andra sidan skära ner på välfärden borde folket få sin röst hörd. Då hade vansinnesprojekt som dessa stoppats.

Öppna för bindande folkomröstningar

Säfflepartiet är öppna för att också göra folkomröstningarna till något mer än bara rådgivande. Vi är öppna för bindande folkomröstningar, där politikerna inte bara får möjlighet att lyssna till folkviljan utan också är bundna av plikten att tjäna och realisera folkviljan!