Hoppa till innehåll

Invandring

Säfflepartiet förespråkar en skärpt invandringspolitik där de som gör rätt för sig belönas och de som missbrukar sin chans från samhället får möta konsekvenser av sina handlingar.

Vi förespråkar en integrationspolitik som ligger i linje med FN:s rekommendationer, en politik som syftar till att till fullo införliva invandraren med det svenska samhället.

Invandringsprogrammet i punktform:

 • Säfflepartiet förespråkar minskad invandring
 • En integrationspolitik för invandrarens fullständiga införlivande med samhället.
 • Värna kommunens intressen – även gentemot statliga myndigheter
 • Offentligfinansierat tolkstöd upphör efter tre år
 • Språkkrav för rätt till ersättningar och bidrag
 • Krav på kurser i samhällsorientering
 • Boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket
 • Kombinera svenskakurser med yrkesutbildning på det egna språket
 • Stängning av verksamheter som erhåller stöd från islamistiska regimer
 • Nej till böneutrop i Säffle
 • Ökade satsningar mot hedersvåld
 • Prioritera att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden
 • Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället
 • Öppna för möjligheten att från kommunal sida underlätta för frivillig återvandring

Vår integrationspolitik syftar till assimilering

Säfflepartiets integrationspolitik har assimilering som mål. Assimilering innebär att en invandrare till fullo införlivas med sitt nya land genom att anamma de seder och bruk som finns här. Vår politik ligger således i linje med FN:s flyktingkonvention, artikel 2 och 34:

Artikel 2

”Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to the measures taken for the maintenance of public order”.

Artikel 34

”The Contracting States shall, as far as possible, facilitate the assimilation and naturalization of refugees.”

I den svenska översättningen används termen ”införlivas med samhället” istället för assimilering, men innebörden är densamma. När vi talar om vår integrationspolitik är detta också vad som åsyftas.

En assimileringsprocess sker sällan per automatik, den ställer krav på samhället, men också på individen ifråga att göra det som krävs för att bli svensk i mer än enbart en juridisk bemärkelse. Vi förespråkar en öppen svenskhet, där din hudfärg, religion, eller sexualitet är helt irrelevant. Vi vänder oss således emot essentialistiska och rasistiska idéer som hävdar att en person inte kan bli svensk på grund av en viss hudfärg eller dylikt.

Vi strävar efter att invandrare ska införlivas med samhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Detta vill Säfflepartiet möjliggöra genom en rad reformer och krav. Vi vill hjälpa de som kommit hit, och har legitima skäl att vistas här, till att bli ett med vårt samhälle.

Aktörerna som står i vägen för en assimileringspolitik

Trots att Sverige måste bedriva en assimileringspolitik för att inte slitas isär finns det aktörer i det här landet som arbetar för att hindra en assimileringsprocess.

Dit räknas bland annat klanledare, islamister, politiska aktivister och rasister. Klanledare vill gärna behålla sin position som just det och motarbetar därför oftast statens försök att få ökat inflytande över klanens medlemmar. Om det inte finns parallella samhällen är det svårt att agera klanledare.

Islamister arbetar aktivt för att segregera muslimer från majoritetssamhället samtidigt som de vill göra sig till talespersoner för samtliga muslimer och utgöra kanalen mellan muslimska enklaver och majoritetssamhället. Islamister har varit mycket framgångsrika i det här arbetet i Sverige och har bland annat kommit över hundratals miljoner i bidrag till sina föreningar och skolor.

Inom såväl media som politiska partier finns individer som tror att ett segregerat samhälle är någonting önskvärt och genuint gott. Dessa människor har sällan fått uppleva att grannarna skriker hora för att man har för korta byxor, att döttrarna blir mobbade för de inte bär slöja eller att invandringen medfört något mer än billig arbetskraft, falafel och kebab. Dessa individer brukar vara motståndare mot assimilering för de tror att det är ett uttryck för rasism. Det är snarare tvärtom. Rasister avskyr nämligen assimilering. De är motståndare till en assimileringsprocess eftersom de motsäger sig så kallad ”rasblandning”.

Svenska välfärdssystemet kräver assimilering för att fungera

Många av de som kommit hit i flyktingströmmarna kommer från länder med väldigt annorlunda kultur jämfört med Sverige. I dessa länder där staten är svag bildas ofta starka klan och familjestrukturer där misstänksamheten mot det offentliga är stor.

Den mentaliteten tar ett väldigt starkt uttryck i dagens Sverige genom organiserad kriminalitet, bidragsfusk och enklavsamhällen.

Därför är en assimilationsprocess nödvändig vid flyktingmottagande från dessa länder. Vårt system klarar inte av att hantera en så stor mängd individer som missbrukar systemet och som har större lojalitet gentemot klanen än samhället.

Värna medborgarnas intressen och skattemedel

Säfflepartiet kommer avsätta en viss mängd skattemedel som kan anses vara rimlig i relation till de åtaganden som kommunen har gällande invandringsrelaterade kostnader.

Ett ökat mottagande kommer därför ske inom ramarna för redan budgeterad mängd skattemedel på området – såvida inte staten skjuter till proportionerlig mängd medel i relation till antal nya individer.

Vi kommer således vara mycket sparsamma med att utöka mängden kommunala skattemedel för detta ändamål.

Säffle är en skuldsatt kommun, bland annat till följd av den förda politiken på området. Detta vill vi ändra på.

Offentligfinansierat tolkstöd ska upphöra efter tre år

Avsevärda summor skattemedel går åt till tolkstöd för de invånare som inte behärskar språket.

Säfflepartiet vill begränsa det offentligfinansierade tolkstödet till max tre år, med vissa undantag för en del situationer eller grupper.

Situationer av exempelvis allvarlig medicinsk karaktär kan kräva en tolk för att vårdanställda ska kunna vara säkra på att patienten förstått innebörden av det som sker. Grupper som kan undantas från tolkstödsbegränsningen är exempelvis gamla människor eller personer med någon form av funktionsnedsättning som gör det svårare att lära sig språket i samma takt som yngre individer.

Det är fullkomligt orimligt att personer lever i Sverige i 10,15 eller 20 år utan att lära sig språket och samtidigt förväntar sig skattefinansierat tolkstöd för minsta lilla.

Att lära sig svenska inom loppet av tre år är fullt möjligt om man verkligen vill bli en del av samhället.

Språkkrav för rätt till ersättningar och bidrag

I Sverige gör man sin plikt innan man kräver sin rätt.

Kommunala bidrag och ersättningar ska villkoras med att man också genomför eller har genomfört en godkänd SFI-utbildning.

Visar man inte att man är villig att bli en del av det svenska samhället finns det ingen anledning för det svenska samhället att slösa skattemedel på vederbörande.

Att formalisera språkkrav är inte enbart en fråga om att avlasta tolkar eller förbättra integrationsprocessen. Det handlar också om att komma åt de kvinnor som förtrycks genom valfriheten.

Eftersom valfrihet också är valet att välja bort är det svårare för samhället att komma åt de kvinnor som tvingas vara hemma av sina män. Genom att ställa krav på att samtliga ska lära sig språket kommer dessa kvinnor inte ha något alternativ än att också få utökade möjligheter att bli en del av det samhälle som misogyna män vill hindra dem från. 

Krav på kurser i samhällsorientering

Något som efterfrågas av många invandrade är tydlighet. Tydlighet i vad som gäller i Sverige. Många har i samtal med Säfflepartiet påtalat hur svårt det är att komma in i ett samhälle där det saknas tydliga riktlinjer om vad som gäller.

Därför vill Säfflepartiet ställa krav på att samtliga nyanlända, utöver SFI-kurser, också genomför olika former av samhällsorienterande kurser för att skapa en förståelse för vad det är som gäller i det här landet. Kurserna kan ha varierande innehåll, men bör bland annat behandla jämställdhet, sexualitet, vad demokrati innebär och vad som är tillåtet och inte gällande barnuppfostran, för att nämna några relevanta exempel.

Vi kan inte förvänta oss att invandrare kommer att integreras till fullo av sig själva. Det är både ett individuellt och ett samhälleligt ansvar att se till att införlivningen med samhället blir så bra som möjligt.

Boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket

Den ökade invandringen ställer allt hårdare krav på våra offentliga finanser. Säfflepartiet vill spara in på mängden skattemedel som går åt till att förse migranter med boenden.

I Staffanstorps kommun har kommunen ställt ut husvagnar som nödlösning på problemet. Liknande varianter kan göras i Kommunen med billigare boenden eller modulbostäder. Detta är en post vi vill spara in på.

Det går att få till billigare boenden med en rimlig boendestandard!

För oss handlar det här inte bara om en ekonomisk fråga, det är också en rättvisefråga att ta bort etniska gräddfiler i bostadskön. Det är inte rimligt att vi i tider av bostadsbrist låter migranter ha förtur till vissa bostäder bara på grund av att de invandrat. Det gör bostadskösystemet orättvist och underminerar förtroendet för vår offentliga sektor. Vi tycker att man ska stå i kö som alla andra. 

Kombinera svenskakurser med yrkesutbildning på det egna språket

Säffles integrationsprocess är ineffektiv. Det finns ideella föreningar som gör jobbet bättre än kommunen, trots den massiva skillnaden i budget och potentiella resurser som finns att tillgå.

Säfflepartiet vill se mer kombinerade lösningar gällande utbildningar, bidrag och arbete. Bland annat är vi öppna för att införa yrkesutbildningar på andra språk än svenska – villkorat med att man också lär sig svenska vid sidan av. Då kan man förkorta tiden det tar att komma ut i arbete, avsevärt. Detta istället för att man först ska lära sig svenska och sedan genomgå yrkesutbildning. Säfflepartiet är öppna för lösningar som kombinerar detta i syfte att effektivisera processen och spara skattemedel.

Stängning av verksamheter som erhåller stöd från islamistiska regimer

Framförallt Saudiarabien, Qatar och Turkiet har börjat lägga sig i svensk inrikespolitik allt mer. Trots att detta sker i ökad omfattning har Sveriges regeringar inte intervenerat i tillräcklig utsträckning.

Säfflepartiet kommer inte se mellan fingrarna på Moskébyggen eller andra typer av verksamheter som erhåller stöd från tvivelaktiga islamistiska regimer. Dit räknas även skolor eller föreningar.

Kommer det till vår kännedom att detta sker kommer man förvägras bygglov, lokaler eller bidrag.

Vi kommer mobilisera de resurser vi har att tillgå på kommunal nivå för att stänga ner verksamheten ifråga. Dessa länder pumpar inte in pengar i Sverige för att hjälpa oss i vår integrationsprocess, snarare motsatsen. Just därför ska detta upphöra.

Nej till böneutrop i Säffle

Säfflepartiet säger nej till böneutrop eftersom det rör sig om en politisk manifestation. Det är ett sätt för radikalare element inom Islam att manifestera att ett område tillhör Islam. Något sådant område ska inte finnas i Säffle kommun.

Genom att säga nej till böneutrop tar vi också ställning för de hundratusentals flyktingar som flytt undan islamistiska regimer, däribland muslimer som inte ser någon nödvändighet i att höra böneutrop här.

Sedan 600-talet har nya uppfinningar tillkommit som kan mana människor till bön, bland annat finns det applikationer till smartphones, dessa stör inte människor i det offentliga rummet och ligger mer i linje med vår syn på religion: det är en privat sak, inget annat.

Öka satsningarna på att bekämpa hedersvåld

Säffle ligger efter i bekämpandet av hedersvåld och hederskultur. Säfflepartiet vill att kommunen ska utmärka sig i sitt arbete mot hedersvåld.

Säfflepartiet vill utöka samarbetet mellan kommunen och de föreningar som bekämpar hedersvåld och hederskultur. Vi är villiga att ta in experter på området i syfte att utrota denna vidriga företeelse.

I Värmland ska ingen utsättas för hedersvåld eller hederskultur. Här ska varje individ leva i frihet och jämställdhet oavsett kön, läggning eller härkomst. Svårare än så är det inte.

Säfflepartiet vill se utökade satsningar kring detta inom kommunens samtliga områden. Vi måste bli bättre på att lokalisera hedersvåld och hjälpa de som utsätts. Bland annat bör skolpersonal utbildas så att vi lättare kan hjälpa våra medborgare som utsätts för detta.

Prioritera att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

Säfflepartiet vill bryta invandrarkvinnors ofrivilliga utanförskap, allt för många medborgare hålls fångna i sina egna hem och hindras från att bli en del av majoritetssamhället.

Säfflepartiet ser invandrarkvinnorna som en, bland invandrarna, prioriterad grupp att få ut på arbetsmarknaden. Detta eftersom en egen försörjning är det bästa sättet att bryta den isolation som många av dessa människor hittills tvingats leva under.

Kvinnor är också en prioriterad grupp för islamister att försöka ha makt över. Den typen av försök kan vi delvis underminera genom att snabbare få kvinnorna i arbete.

Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället

Den bästa ordningen är den där grova brott begångna av invandrare resulterar i utvisning. Begår man brott har man givetvis ingenting i Sverige att göra. Säfflepartiet har dock inte möjligheten att fatta den typen av beslut eftersom vi enbart verkar på kommunal nivå.

Det vi däremot kan göra är att villkora bidrag och ersättningar på grundval att man inte får begå brott.

Begår man grova brott visar man med all önskvärd tydlighet att man förbrukat den chans man fått av det svenska samhället. De kommande åren kommer svensk ekonomi gå allt sämre och varje skattekrona kommer räknas och behövas till viktiga sektorer. Det finns inga argument för varför vi ska slösa skattemedel på individer som inte är intresserade av att göra rätt för sig eller vara med och bygga vårt samhälle.

Kommunalt stöd till återvandring

De stora migrationsströmmarna till Sverige har lett till att vi idag har stora grupper som kanske aldrig kommer klara av att bli en del av det svenska samhället. Den sociala och ekonomiska börda det innebär för det offentliga kommer förr eller senare att aktualisera frågan om återvandring.

Vi vill lyfta frågan redan nu, innan situationen blir ännu mer ohållbar. Påbörjas en återvandringspolitik redan nu så kan den ske under ordnade former. Säfflepartiet vill att kommunen ska hjälpa den invandrare som vill återvända till sitt hemland att göra det. Det kan exempelvis ske genom att ett ekonomiskt stöd betalas ut till den som återvandrar, i de fallen där det leder till minskade utgifter för det offentliga i form av bidrag.

Återvandringspolitiken ska ses i ljuset av Säfflepartiets assimileringspolitik, som ställer tydliga krav på invandraren att sträva mot att bli en del av samhällsgemenskapen för att få samhällets stöd. För den som exempelvis invandrat på grund av att den vill ta del av det svenska välfärdssystemet men utan ambitioner att göra rätt för sig blir signalerna tydliga.